Protestantse Gemeente Vlissingen

De Protestantse Gemeente Vlissingen (PGV)huist in de St-Jacobskerk en kenmerkt zich als stadskerk. Er is ruimte voor mensen met allerlei achtergronden. Iedereen is welkom. Het is onze roeping om een aantrekkelijke gemeente te zijn, open, gastvrij en naar buiten gericht. De PGV wil luisteren naar Gods Woord, zoals dat vandaag de dag tot ons komt. Verschillende perspectieven op Gods Woord willen we leren kennen, niet dogmatisch, maar met een ‘open mind’. De PGV wil ingaan op vragen van gemeenteleden, gericht op het persoonlijk leven, de samenleving waarin we leven en op het leven als wereldburger in de 21e eeuw. De PGV is een missionaire en diaconale kerk, met woord en daad getuigend van het Evangelie, dienend, barmhartig en opkomend voor gerechtigheid. Kwetsbare mensen verdienen onze aandacht in het bijzonder. Wie zich inzetten voor een rechtvaardige samenleving beschouwen wij als onze bondgenoten.
Ons geloof in de 21e eeuw kenmerkt zich door het hebben van vele vragen en minder antwoorden. Het elkaar opzoeken, nabijheid en het daardoor er voor elkaar zijn, waarin ruimte is voor luisteren en dialoog, kenmerken ons kerk zijn.
In onze gemeente is de Vrijzinnig Protestantse achtergrond volledig geïntegreerd. Tevens is er aandacht voor leden met een meer Gereformeerde Bondssignatuur. In het dienstrooster wordt er aandacht aan besteed dat gastpredikanten met verschillende achtergronden worden uitgenodigd. Onze predikanten en pastores kenmerken zich door een open en toegankelijke opstelling. Ontwikkelingen in de (internationale) samenleving waarin polarisatie veelvuldig voorkomt, willen we in de kerk voorkomen en daarbuiten tegengaan. Onze gemeente kan en wil daarom niemand uitsluiten of veroordelen, omdat Jezus er voor alle mensen is, ongeacht hun wijze van geloven, afkomst, seksuele geaardheid, of om wat voor reden dan ook. De kerk is dus inclusief, legt verbindingen tussen mensen. De PGV verzet zich tegen inzichten die dat tegen willen gaan, vanuit de gedachte dat onze grootste opdracht is God lief te hebben met heel je hart en je naaste als jezelf.