Algemeen

Diaconaat staat op het kruispunt van kerk en samenleving.

Eén van de kerntaken van een diaken is ‘dienen’. Dat kan tot uiting komen in de  samenleving. Hij fungeert als antenne vanuit de kerk en signaleert armoede, misstanden in de samenleving en helpt waar dat mogelijk is. Vanuit deze diaconale gedachte willen we niet alleen kerkleden, maar állen die hulp nodig hebben, de helpende hand bieden.
De diaconie heeft contacten met de burgerlijke gemeente en met allerlei maatschappelijke instanties. Met het onderhouden van contacten met het Maatschappelijk Werk Walcheren, de Veilige Opvang, het Witte Huis, Maresaete, de Voedselbank en Stichting Leergeld probeert de diaconie mee te werken aan een beter leefklimaat voor mensen die te maken hebben met problemen van welke aard dan ook.

College van Diakenen en algemeen bestuur

In het college zijn alle diakenen vertegenwoordigd. Uit hun midden is een algemeen bestuur benoemd dat bestaat uit de voorzitter en de secretaris, aangevuld met afgevaardigden vanuit het college.

Leden zijn o.a.

Getruud Smit             voorzitter                g.j.smit56@gmail.com          T: 06-10801047
Hannie Suurmond,    secretaris                hsuurmond@zeelandnet.nl  T:466269

Het algemeen bestuur vergadert om de twee maanden, evenals het College van Diakenen.
Postadres Diaconie: Diaconie Protestantse Gemeente te Vlissingen
Postbus 165, 4380 AD Vlissingen
Bankrekeningnummer: NL39RABO 0389 3359 16

Diaconale activiteiten

De diaconie organiseert het hele jaar door diverse activiteiten, waaronder de oogstdienst, de voedselinzameling voor de Voedselbank, de kerstattenties, de kerstpakkettenacties enz. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw diaken.

ZWO/Kerk in Actie

Het missionaire en diaconale werk wereldwijd (en ook dichtbij) wordt verzorgd door de ZWO-werkgroep. Landelijk ondersteunt Kerk in Actie dit werk, vanuit de overtuiging dat we samen de Kerk in Actie zijn. Geïnspireerd door Jezus Christus  willen we delen wat ons gegeven is mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

Via het programma Zending brengt Kerk in Actie mensen wereldwijd in aanraking met de bevrijdende kracht van het evangelie. Tegenwoordig doen lokale kerken dat zelf in eigen land. Zij krijgen daarbij steun voor hun
evangelisatiewerk, theologische opleidingen en hun onderwijs en jeugdwerk Ook worden gesprekken tussen christenen en andersgelovigen gestimuleerd,
om begrip voor elkaar en vreedzaam samen leven te bevorderen. Het programma werelddiaconaat werkt vanuit de overtuiging op te komen voor groepen die achtergesteld worden en geen kansen krijgen. Daartoe worden projecten gesteund, gericht op structurele verbetering van levensomstandigheden van mensen in de hele wereld. Daarbij wordt samengewerkt met organisaties ter plekke en waar mogelijk eigen initiatieven ondersteunt. Ook is er samenwerking met ICCO, de interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking.
Voor acute hulp aan mensen in crisissituaties wordt samengewerkt met lokale kerken en organisaties. Zij kennen de bevolking en cultuur en weten waar de nood het hoogst is. Voor specifieke hulp aan kinderen is er het programma Kinderen in de knel. Om dit belangrijke werk te ondersteunen vraagt de ZWO-werkgroep hiervoor regelmatig aandacht. We doen dit met artikelen in het kerkblad, folders, presentaties bij collectes en andere activiteiten zoals b.v. de actie Sparen vooranderen in de Veertigdagentijd. In de erelddiaconaatdiensten sluiten we aan bij het landelijke Kerk in Actie project of een gezamenlijk project met andere Zeeuwse ZWO-groepen. Ook de Pinkster-, Najaarszending-, Oogstdienst- en Kerst/Kinderen in de knelcollecte ondersteunen we vaak met een presentatie.

Leden van de ZWO groep zijn:

 

Naame-mailadrestelefoonnummer
Hans Borgsjfborgs@zeelandnet.nl06-23278780
Dineke Parlevlietparlevliet39@zeelandnet.nl468229
Niek Tramperniek.tramper@zeelandnet.nl466864
Sonja Vreekesonja.vreeke@gmail.com06-38531627
Lydia Wissel.wisse@hetnet.nl06-15416055
Joan van Rheenenjoanvanrheenen@xs4all.nl
Sharmila Franckesharmila@zeelandnet.nl

Praktische diaconale activiteiten

In- en Uitloophuis

Het In- en Uitloophuis kan hulp bieden bij problemen zoals het invullen van formulieren (Gemeente, SVB, UWV, enz.). Ook bij problemen op sociaal vlak en met uitkeringen van de burgerlijke gemeente of andere instanties zoals huursubsidie en wonen kan het
In- en Uitloophuis u van dienst zijn.

Het adres is: Vincent van Goghlaan 241a. T: 414471

Meer informatie bij: Henk Lokhorst,  lokhorstws@tele2.nl

De Stichting Leergeld Walcheren

De stichting Leergeld Walcheren biedt gezinnen met kinderen in de leeftijd van
4 tot 18 jaar met een minimum inkomen de mogelijkheid tot financiële
ondersteuning voor b.v. schoolreisjes en sport. Aanvragen kunt u sturen naar
de Stichting Leergeld Vlissingen, Postbus 5027 4380 KA Vlissingen.
E-mail: leergeldwalcheren@planet.nl Internet: www.leergeld.nl T: 4189306