College van Diakenen

Algemeen

Diaconaat staat op het kruispunt van kerk en samenleving. Eén van de kern­taken van een diaken is 'dienen'. Dat kan tot uiting komen in de Eredienst tij­dens de viering van het Heilig Avondmaal. Maar een diaken heeft ook een taak in de samenleving. Hij fungeert als antenne vanuit de kerk en signaleert armoede, misstanden in de samenleving en helpt waar dat mogelijk is. Vanuit deze diaconale gedachte willen we niet alleen kerkleden, maar állen die hulp nodig hebben, de helpende hand bieden.

De diaconie heeft contacten met de burgerlijke gemeente en met allerlei maat­schappelijke instanties. Met het onderhouden van contacten met het Maat­schappelijk Werk Walcheren, het Blijf van m’n lijf huis, het Witte Huis, Mare­saete, de Voedselbank en Stichting Leergeld probeert de diaconie mee te wer­ken aan een beter leefklimaat voor mensen die te maken hebben met proble­men van welke aard dan ook.

College van Diakenen en algemeen bestuur

In het college zijn alle diakenen vertegenwoordigd. Uit hun midden is een algemeen bestuur benoemd dat bestaat uit de voorzitter en de secretaris, aangevuld met afgevaardigden vanuit het College. Leden zijn o.a.:

Epjan Kwast                           voorzitter,                 teamk@zeelandnet.nl                        tel:0118-415143

Annelies de Kraker                  secretaris,               krakerac@xs4all.nl                             tel:0118-472145 

Joop Prins                              penningmeester,      joopprins@zeelandnet.nl                      tel:0118-412935


Het algemeen bestuur vergadert om de twee maanden, evenals het College van Diakenen

Postadres Diaconie:              Diaconie Protestantse Gemeente te Vlissingen

                                                   Postbus 165, 4380 AD Vlissingen

Bankrekeningnummer:         NL39RAB00389335916

College van Diakenen en algemeen bestuur

In het college zijn alle diakenen vertegenwoordigd. Uit hun midden is een alge­meen bestuur benoemd dat bestaat uit de voorzitter en de secretaris, aange­vuld met afgevaardigden vanuit het College. Leden zijn o.a.:

Epjan Kwast, voorzitter teamk@zeelandnet.nl T: 415143

Annelies de Kraker, secretaris, krakerac@xs4all.n T: 472145

Joop Prins, penningmeester joopprins@zeelandnet.nl T: 412935

Het algemeen bestuur vergadert om de twee maanden, evenals het College van Diakenen.

Postadres Diaconie: Diaconie Protestantse Gemeente te Vlissingen

Postbus 165, 4380 AD Vlissingen

Bankrekeningnummer: NL39RABO 0389 3359 16

Diaconale activiteiten

De diaconie organiseert het hele jaar door diverse activiteiten, waaronder de Oogstdiens, de voedselinzameling voor de Voedselbank, de Kerstattenties, de Kerstpakettenacties enz. Voor meer informatie kunt u contact opnemen  met uw diaken.

Praktische diaconale activiteiten 

In- en Uitloophuis

Het In- en Uitloophuis kan i.s.m. het WPM (Walchers Platform voor de Minima) hulp bieden bij problemen zoals het invullen van formulieren (Gemeente, SVB, UWV, enz.) Ook bij problemen op sociaal vlak en met uitkeringen van de gemeente of andere instanties zoals huursubsidie en wonen kan het In- en Uitloophuis u van dienst zijn.

Het adres is: Vincent van Goghlaan 241a. T: 414471

Het spreekuur is op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Verder vinden in het In- en Uitloophuis verschillende activiteiten plaats zoals het organiseren van maaltijden voor minima.

Meer informatie bij: Lenie Stroo stroojan@hotmail.com T: 418716

6.5.3 De Stichting Leergeld Walcheren

Biedt gezinnen met kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met een minimum inkomen de mogelijkheid tot financiële ondersteuning voor b.v. schoolreisjes en sport. Aanvragen kunt u sturen naar de Stichting Leergeld Vlissingen, Postbus 5027 4380 KA Vlissingen.

E-mail: leergeldwalcheren@planet.nl Internet: www.leergeld.nl T: 418930

Leden van de ZWO groep zijn:

Hans Borgs,                   jfborgs@zeelandnet.nl      tel:0118-464361

Dineke Parlevliet,                                                   tel:0118-468229

Niek Tramper,                                                        tel:0118-466864

Martha Verboven,                                                   tel:0118-464388

Leen van Belle                                                       tel:0118-466723

Sonja Vreeke,                                                       tel:0118-419341

Lydia Wisse,                                                        tel:06-15416055