College van Diakenen

Algemeen

Diaconaat staat op het kruispunt van kerk en samenleving. Eén van de kern­taken van een diaken is 'dienen'. Dat kan tot uiting komen in de Eredienst tij­dens de viering van het Heilig Avondmaal. Maar een diaken heeft ook een taak in de samenleving. Hij fungeert als antenne vanuit de kerk en signaleert armoede, misstanden in de samenleving en helpt waar dat mogelijk is. Vanuit deze diaconale gedachte willen we niet alleen kerkleden, maar állen die hulp nodig hebben, de helpende hand bieden.

De diaconie heeft contacten met de burgerlijke gemeente en met allerlei maat­schappelijke instanties. Met het onderhouden van contacten met het Maat­schappelijk Werk Walcheren, het Blijf van m’n lijf huis, het Witte Huis, Mare­saete, de Voedselbank en Stichting Leergeld probeert de diaconie mee te wer­ken aan een beter leefklimaat voor mensen die te maken hebben met proble­men van welke aard dan ook.

College van Diakenen en algemeen bestuur

In het college zijn alle diakenen vertegenwoordigd. Uit hun midden is een algemeen bestuur benoemd dat bestaat uit de voorzitter en de secretaris, aangevuld met afgevaardigden vanuit het College. Leden zijn o.a.:

Epjan Kwast Voorzitter

teamk@zeelandnet.nl

tel.0118-415143
Hannie Suurmond     Secretaris              hsuurmond@zeelandnet.nl     
tel.0118-466269
Joop Prins Penningmeester joopprins@zeelandnet.nl tel.0118-412935


Het algemeen bestuur vergadert om de twee maanden, evenals het College van Diakenen

Postadres Diaconie:              Diaconie Protestantse Gemeente te Vlissingen

                                                   Postbus 165, 4380 AD Vlissingen

Bankrekeningnummer:         NL39RAB00389335916

Diaconale activiteiten

De diaconie organiseert het hele jaar door diverse activiteiten, waaronder de Oogstdiens, de voedselinzameling voor de Voedselbank, de Kerstattenties, de Kerstpakettenacties enz. Voor meer informatie kunt u contact opnemen  met uw diaken.

ZWO/Kerk in Actie

Het missionaire en diaconale werk wereldwijd (en soms dichtbij) wordt verzorgd door de ZWO-werkgroep. Landelijk ondersteunt Kerk in Actie dit werk vanuit de overtuiging dat we samen de Kerk in Actie zijn. Geïnspireerd door Jezus Christus willen we delen wat ons gegeven is om mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

Via het programma Zending brengt Kerk in Actie mensen wereldwijd in aanraking met de bevrijdende kracht van het evangelie. Tegenwoordig doen lokale kerken dat zelf in eigen land. Zij krijgen daarbij steun voor hun evangelisatiewerk, theologische opleidingen en hun onderwijs en jeugdwerk. Ook worden gesprekken tussen christenen en andersgelovigen gestimuleerd, om begrip voor elkaar en vreedzaam samen leven te bevorderen.

Het programma werelddiaconaat werkt vanuit de overtuiging op te komen voor groepen die achtergesteld worden en geen kansen krijgen. Daartoe worden projecten gesteund, gericht op structurele verbetering van levensomstan-digheden van mensen in de hele wereld. Daarbij wordt samengewerkt met ICCO, de interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking.

Voor acute hulp aan mensen in crisissituaties wordt samengewerkt met lokale kerken en organisaties. Zij kennen de bevolking en cultuur en weten waar de nood het hoogst is. Voor specifieke hulp aan kinderen is er het programma Kinderen in de knel.

Om dit belangrijke werk te ondersteunen vraagt de ZWO-werkgroep hiervoor regelmatig aandacht. We doen dit met artikelen in het kerkblad, folders, presentaties en andere activiteiten zoals b.v. de actie Sparen voor anderen in de Veertigdagentijd. Daarbij zijn uiteraard ook collectes en andere inzamelingsacties van groot belang om deze activiteiten mogelijk te maken.

In de werelddiaconaatdiensten vragen we aandacht voor een Kerk in Actieproject wat we ondersteunen samen met andere Zeeuwse ZWO-werkgroepen. Of we sluiten aan bij het landelijke Kerk in Actieproject. Ook de Pinkstercollecte, Najaarszending- en Oogstdienstcollecte ondersteunen we meestal met een presentatie over het project waarvoor de collecte bestemd is.

Leden van de ZWO groep zijn:

Hans Borgs                                         jfborgszeelandnet.nl                              tel. 0118-464361

Dineke Parlevliet                                parlevliet39@zeelandnet.nl                   tel.0118- 468229

Niek Tramper                                      niek.tramper@zeelandnet.nl                 tel.0118-466864

Martha Verboven                                 rverboven@zeelandnet.nl                     tel.0118- 464388

Leen van Belle                                    leenvanbelle@hetnet.nl                         tel.0118-466723

Sonja Vreeke                                       sonja.vreeke@gmail.com                      tel.0118- 419341

Lydia Wisse                                         l.wisse72@hotmail.com                         tel: 06-15416055

 

Praktische diaconale activiteiten


In- en Uitloophuis

Het In- en Uitloophuis kan i.s.m. het WPM (Walchers Platform voor de Minima) hulp bieden bij problemen zoals het invullen van formulieren (Gemeente, SVB, UWV, enz.) Ook bij problemen op sociaal vlak en met uitkeringen van de burgerlijke gemeente of andere instanties zoals huursubsidie en wonen kan het In- en Uitloophuis u van dienst zijn.

Verder vinden in het In- en Uitloophuis verschillende activiteiten plaats zoals het organiseren van maaltijden voor minima.

Het In- en Uitloophuis is geopend op dinsdag- en donderdagochtend van 10:00 – 12:00 uur.

Het adres :Vincent van Goghlaan 241a.                                                 

Tel.: 0118-414471

Contactpersoon: Joop van Haaren.

Website: www.inenuitloophuisvlissingen.nl

Email: inenuitloophuis@gmail.com of info@inenuitloophuisvlissingen.nl .


De Stichting Leergeld Walcheren

De stichting Leergeld Walcheren biedt gezinnen met kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met een minimum inkomen de mogelijkheid tot financiële ondersteuning voor b.v. schoolreisjes en sport. Aanvragen kunt u sturen naar de Stichting Leergeld Vlissingen, Postbus 5027 4380 KA Vlissingen.

E-mail: leergeldwalcheren@planet.nl      Internet: www.leergeld.nl          tel.0118-418930

.