College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft het beheer over de financiële middelen en gebouwen van onze gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

Het College is als volgt samengesteld

Bert Heijstek                 voorzitter                  hheijstek@zeelandnet.nl                 tel:0118-466557           

Martin Dekker               penningmeester    martin.dekker@zeelandnet.nl          tel:0118-470263

Marian van Vliet           secretaresse          marianvanvliet@zeelandnet.nl        tel:0118-642224 

Hans  Sinke                                                    hansjarien@zeelandnet.nl              tel:0118-418983

Hans Koster                                                   hckoster@zeelandnet.nl                   tel:0118-466198

Pieter van Belle                                             piet@p-van-belle.speedlinq.nl        tel:0118-462779

John Post                                                        jaypost@zeelandnet.nl                     tel:0118-463418 

 

De bankrekening van het College is NL11FVLB0699768683 ten name van het College van Kerkrentmeesters, Protestantse Gemeente te Vlissingen. De financiële administratie wordt grotendeels verzorgd door het Kantoor der kerkelijke Adminstraties, waar tevens de ledenadminstratie is ondergebracht.

Erfstellingen, legaten en schenkingen

Er is de mogelijkheid om bij testament iets na te laten aan de Protestantse Gemeente te Vlissingen. In geval van erfstelling wordt het College van Kerk­rentmeesters erfgenaam van (een gedeelte van) de nalatenschap van de over­ledene. Is er sprake van een legaat dan betreft het een met name genoemde zaak of een bepaald bedrag in geld. De mogelijkheid bestaat één en ander te doen plaats vinden onder toevoeging van de woorden “vrij van rechten en kosten”. Schenkingen zijn giften die de schenker bij zijn leven geeft. Voor specifieke vragen kan men zich het beste wenden tot de eigen notaris.

10.3 Kerkkas

Rekeningnummer: NL33RABO 0303 8744 65

Voor o.a. verrekening van onkosten kunt u terecht bij het kerkelijk bureau:

Branderijstraat 3, op vrijdag van 09.30 tot 12.00 uur. T: 412518

Of kerkkantoor@pkn-vlissingen.nl

10.4 Collectebonnen

Collectebonnen kunt u kopen bij het kerkelijk bureau, Branderijstraat 3. Het bu­reau is geopend op vrijdagmorgen van 09.30-12.00 uur.

E-mail: kerkkantoor@pkn-vlissingen.nl T: 412518