Contact

Wekelijks de Kerkbrief van de PKN Vlissingen ontvangen?

Elke week verschijnt er een kerkbrief.

Deze brief bevat wekelijks het laatste nieuws vanuit de gemeente.

Informatie over de diensten, liturgie, collecten, pastorale berichten en alle activiteiten die in de gemeente plaatsvinden,

De kerkbrief is op papier verkrijgbaar voorafgaand aan de dienst op zondagochtend.

Wilt U kollekte bonnen bestellen?

Kollektebonnen,  ze zijn te koop bij:

Het Kerkelijk bureau, adres Branderijstraat 3. geopend op vrijdag's tussen 09.30- en 12.00 uur tel: 0118-412518

of bij Dhr. Henk van Elzelingen, adres Westerzicht 406  tel: 0118-472818  (of na afspraak bezorgd worden)

Bonnen van 50 cent kosten € 10,00 per vel (20 stuks).
Bonnen van 1 euro kosten € 20,00 per vel (20 stuks).

 

Wilt u pastoraal contakt?

Giften aan de Kerk

Wilt U een gift schenken aan de Protestantse kerk in Vlissingen, dan kunt u dit doen op IBAN nr. NL11FVLB0699768683 ten name van het College van kerkrentmeesters, Protestantse Gemeente te Vlissingen

Heeft U te maken met overlijden?

De kerk van Christus belijdt ook de verbondenheid met God voorbij de grens van het leven. Vaak krijgt het afscheid bij de uitvaart van een overledene de vorm van een kerkdienst. Deze dienst kan plaatsvinden in de St Jacobskerk, in een aula, een huiskamer of welke geschikte plaats dan ook. In principe is de wijkpredikant de aangewezen persoon om voor te gaan, maar in overleg kan ook een andere voorganger de dienst leiden. De kerk zal in alle gevallen ernaar streven een ouderling of pastoraal medewerker bij de uitvaart aanwezig te laten zijn.

Het kan goed zijn om bepaalde wensen rondom de kerkelijke betrokkenheid bij de uitvaart op papier vast te leggen, zodat de nabestaanden weten waar ze aan toe zijn. Onze kerk heeft hiervoor een formulier beschikbaar, dat opvraagbaar is bij de ouderlingen of pastorale medewerk(st)ers

In de dienst op de laatste zondag van het kerkelijke jaar (in november) worden alle gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden, herdacht. Hiervoor wordt ook de familie van de overledene uitgenodigd.