H. Verkorte staat van baten en lasten

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.


Baten en Lasten Protestantse Gemeente te Vlissingen

 

rekening

2016

 rekening

2015

 rekening 

2014

baten


 

 

 


 

 

 Opbrengsten uit bezittingen

45.987

54.259

32.659

 Bijdragen gemeenteleden

289.880

322.700

327.214

 Subsidies en overige bijdragen van derden

55.400

52.330

85.436

Totaal baten

391.267

429.289

445.309

 


 

 

lasten


 

 

Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

223.215

219.279

207.218

Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

40.902

38.899

26.841

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

22.240

21.874

29.310

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

69.577

95.725

100.994

 Salarissen (koster, organist e.d.)

42.833

37.761

43.242

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

27.160

27.603

48.558

 Lasten overige eigendommen en inventarissen

39.471

40.234

8.389

Totaal lasten

465.398

481.375

464.552

Resultaat (baten - lasten)

-74.131

-52.086

-19.243

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.