H. Verkorte staat van baten en lasten

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.


Baten en Lasten Protestantse Gemeente te Vlissingen

 

 rekening 

2017

 begroting 

2017

 rekening 

2016

 rekening  

2015

baten 

  

 Opbrengsten uit bezittingen

49.460

49.200

45.987

54.259

 Bijdragen gemeenteleden

282.433

278.500

289.880

322.700

 Subsidies en overige bijdragen van derden

70.903

61.000

55.400

52.330

Totaal baten

402.796

388.700

391.267

429.289

  

lasten 

Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

247.441

249.513

223.215

219.279

Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

25.364

38.700

40.902

38.899

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

19.485

21.500

22.240

21.874

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

92.410

74.037

69.577

95.725

 Salarissen (koster, organist e.d.)

42.333

38.750

42.833

37.761

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

22.784

26.000

27.160

27.603

 Lasten overige eigendommen en inventarissen

55.498

38.000

39.471

40.234

Totaal lasten

505.315

486.500

465.398

481.375

Resultaat (baten - lasten)

-102.519

-97.800

-74.131

-52.086

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.